ALGEMENE LEVERINGS-, VERKOOP-, EN BETALINGVOORWAARDEN:

Ballenkanon.nl is een activiteit van Amadeos Benelux, gevestigd te Arnhem 

1. 
Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1  
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen door Amadeos Benelux h.o.d.n. Ballenkanon.nl (hierna Amadeos Benelux) aan derden gedaan, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord en van aanneming van werk, door Amadeos Benelux met derden aangegaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2  
Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Amadeos Benelux uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag voorts niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Amadeos Benelux  een mededeling van de opdrachtgever dat deze de voorwaarden van Amadeos Benelux niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.
1.3  
Indien Amadeos Benelux  niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Amadeos Benelux  het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

2.  
Aanbiedingen
2.1  
Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de offerteaanvraag verstrekte gegevens. Een aanbod is slechts bindend indien Amadeos Benelux dit doet met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat. Een zodanige aanvaarding kan  slechts schriftelijk geschieden.
2.2  
Gegevens door Amadeos Benelux verstrekt in de vorm van drukwerken, brochures enzovoorts zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorgaand bericht van Amadeos Benelux en gelden niet als offer¬te

3. 
Overeenkomsten
3.1  
Alle met Amadeos Benelux gesloten overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging bindend. Overeenkomsten als boven bedoeld alsmede aanvullingen daarop binden Amadeos Benelux  eerst nadat, en voorzover zij door Amadeos Benelux zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.
3.2  
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door werknemers, vertegenwoordigers of agenten binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit de met hem gesloten overeenkomsten uit deze voorwaarden, alsmede ingeval van faillissement, sursé¬ance van betaling, of wanneer hij door beslag of anderszins zijn vrijheid van handelen heeft verloren of deze is beperkt, dan wel anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel als ontbonden te be¬schouwen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd het recht de door ons geleden schade van de opdrachtgever te vorderen.
3.4 
Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Amadeos Benelux nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan bij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.
3.5 
Bij voortijdige ontbinding van een contract voor bij overeenkomst bepaalde termijn blijft het verschuldigde bedrag voor het lopende jaar onverminderd van kracht. Ontbinding hiervan dient schriftelijk te worden aangevraagd.

4. 
Prijzen
4.1  
Alle prijzen en tarieven zijn in Euro, exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd op het moment van orderacceptatie
4.2  
Bijzondere extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van opdrachtgever.
4.3  
De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, enz. Indien na de opdrachtbevestiging in een of meer van de hierboven ge¬noemde kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt is Amadeos Benelux  gerechtigd de overeengeko¬men prijs dienovereenkomstig aan te passen.
4.4  
Prijsverhoging gegrond op een van de voorgaande leden geeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, mits dit geschiedt per aangetekend schrijven, binnen 8 dagen nadat de prijsverhoging is me¬degedeeld aan opdrachtgever.

5.  
Aansprakelijkheid
5.1  
Terzake van wanprestatie is Amadeos Benelux slechts aansprakelijk indien na deugdelijke ingebrekestelling opdrachtgever de overeenkomst tussentijds beëindigt of ontbinding van de overeenkomst op zijn verzoek wordt vastgesteld. De tussentijdse beëindiging heeft, evenals elke op verzoek van opdrachtgever vastgestelde ontbinding, geen terugwerkende kracht, doch heeft tot gevolg dat nakoming van de overeenkomst niet langer verplicht is. Betalingsverplichtingen welke vallen voor het tijdstip van beëindiging of ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde goederen en diensten, blijven evenwel in stand. In voorkomende gevallen is de aansprakelijkheid van Amadeos Benelux  beperkt tot de vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie Het bepaalde in de artikelen 5.2 tot en met 5.10 is onverminderd van toepassing.
5.2  
Met uitzondering van het bepaalde in artikel 5.1 is de aansprakelijkheid van Amadeos Benelux  voor enige andere vorm van schade uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook. Amadeos Benelux is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens te late levering of uitvoering van de werkzaamheden als gevolg van gewijzigde omstandigheden. Amadeos Benelux  is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet een uitdrukkelijk onderdeel vormt van een schriftelijke overeenkomst. Amadeos Benelux  is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie of materialen verstrekt.
5.3  
De aansprakelijkheid van Amadeos Benelux uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van die overeenkomst door Amadeos Benelux  aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen exclusief omzetbelasting. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schade wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen in de toepasselijke overeenkomst (exclusief BTW) voor de prestaties van Amadeos Benelux  in de periode van twee maanden voorafgaande aan het verzuim van Amadeos Benelux  De in artikel 5.3 bedoelde bedragen worden verminderd met de door opdrachtgever bedongen en door Amadeos Benelux  verleende crediteringen.
5.4  
Ingeval van een onrechtmatige daad van Amadeos Benelux, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor Amadeos Benelux rechtens aansprakelijk kan worden gehouden, is Amadeos Benelux  slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan e 2.500.000,= (twee miljoen vijfhonderdduizend) per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.
5.5  
Aansprakelijkheid van Amadeos Benelux voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in artikel 5.4 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis – waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis – in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarbinnen de gebeurtenis zich heeft voorgedaan, of bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van het ontstaan van de schade, doch nooit meer dan e 2.500.000,= (twee miljoen vijfhonderdduizend).
5.6 
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Amadeos Benelux  heeft gemeld.
5.7  
Opdrachtgever vrijwaart Amadeos Benelux en haar  medewerkers voor aanspraken van derden ter zake van schade,  welke verband houden met gebruik van door  Amadeos Benelux (op)geleverde diensten en producten,  daaronder mede begrepen:
–  aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder inbegrepen, die schade lijden welke het gevolg is van  onrechtmatig  handelen van werknemers van Amadeos Benelux  die ter beschikking  gesteld zijn van opdrachtgever en werken onder diens toezicht of aanwijzingen.
–  aanspraken van derden, werknemers van Amadeos Benelux daaronder inbegrepen, die in verband met de uitvoering van de  overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of
 nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf.
–  aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door leverancier geleverde producten of diensten die door opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering zoals hierboven weergegeven.
5.8  
Amadeos Benelux is niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens en andere informatiedragers van opdrachtgever, daar deze immer worden